Rute pentru bicicletã

Itinerarii: 12 db
Distanţa rutei: 42 km
Timpul parcurs: 4 ore
Distanţa rutei: 54 km
Timpul parcurs: 5 ore
Distanţa rutei: 41 km
Timpul parcurs: 4 ore
Distanţa rutei: 52 km
Timpul parcurs: 5 ore
Distanţa rutei: 38 km
Timpul parcurs: 4 ore
Distanţa rutei: 13 km
Timpul parcurs: 3 ore
Distanţa rutei: 56 km
Timpul parcurs: 24 ore
Distanţa rutei: 57 km
Timpul parcurs: 6 ore
Distanţa rutei: 72 km
Timpul parcurs: 7 ore
Distanţa rutei: 65 km
Timpul parcurs: 7 ore
Distanţa rutei: 56 km
Timpul parcurs: 5 ore
Distanţa rutei: 25 km
Timpul parcurs: 3 ore