Rute pe apã

Itinerarii: 3 db
Distanţa rutei: 18 km
Timpul parcurs: 24 óra
Distanţa rutei: 53 km
Timpul parcurs: 48 óra
Distanţa rutei: 168 km
Timpul parcurs: 168 óra